top of page

Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel školy při 14. ZŠ

 

Právní poměry spolku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem nabývajícím účinnosti dne 1.1.2014 o vzniku spolků, dalšími obecně závaznými předpisy a stanovami.

Členové spolku pracují bez nároku na honorář.

 

Cíle a činnost spolku:

 • Spolek je založen za účelem zlepšování životních a pracovních podmínek dětí.

 • Soustřeďuje finanční prostředky na účel spolku.

 • Podporuje zkvalitnění výuky formou finančního příspěvku na nákup učebních pomůcek.

 • Pomáhá při organizaci a finančně přispívá na mimoškolní činnost.

 • Podporuje financování exkurzí na prohloubení znalostí a dovedností dětí.

 • Podílí se na zlepšení materiálního zázemí žáků pro školní i mimoškolní účely.

 • Rozvíjí vzájemnou spolupráci rodičů a dětí s vedením školy.


Spolek rodičů a přátel školy při 14. ZŠ

Zábělská 1220/25, Plzeň, PSČ 312 00

IČ: 22613111

číslo účtu: 252849377/0300

 

Kontakt:

srps.14zs.pm@gmail.com

telefon: +420378 027 300

 

Předsedkyně Spolku rodičů a přátel školy při 14. ZŠ

Kateřina Levá Foldová

 

Hospodářka:

Slávka Švojgrová

  

Zdroje příjmů:

 

 • Zejména členské příspěvky - bezhotovostní platba (QR kód, jednorázový platební příkaz)

 • Výtěžek z akcí pořádaných Spolkem.

 • Dary, sponzorské dary od právnických i fyzických osob.

 • Hospodaření spolku vychází z platných právních předpisů.

 

VS dítěte, stejné jako má ve škole, do poznámky k platbě uveďte třídu, kterou dítě aktuálně navštěvuje.

 

Výroční zprávy:

Spolek rodičů

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page