top of page

Úřední deska

Údaje o škole

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace


Adresa: Zábělská 25     

312 00 Plzeň 


Ředitel školy: Mgr. Helena Lišková


IČO:  687 84 643

IZO: 102 228 337

Identifikátor zařízení: 600 069 567


Právní forma: příspěvková organizace


Datum zřízení školy: 1. 9. 1974


Škola je tvořena základní školou, školní družinou, školní jídelnou.


Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 650.

Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině je 270.

Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školní jídelně je 600.


Zřizovatel: Statutární město Plzeň

Adresa: nám. Republiky 1   

306 32 Pzeň


Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.

  • Zákon č. 561/2004 Sb., opředškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

  • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění

  • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění

  • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

  • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění


Zásady ochrany osobních údajů


Oznámení_o_jmenování_pověřence_pro_ochranu_osobních_údajů
.pdf
Download PDF • 100KB


Ochrana_osob,které_oznamují_porušení_práva
.pdf
Download PDF • 146KB

Organizační řády


Organizační_řád_14.ZŠ
.pdf
Download PDF • 209KB

Organizační_schéma_školy
.pdf
Download PDF • 274KB

Úřední deska

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page