top of page

Předškoláci

Vážení rodiče,

velice nás těší zájem o naši školu. Dovolte nám proto shrnout základní informace o tom, co vám nabízíme a také informace potřebné k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025.

 

Proč si vybrat naši školu:

Výuka ve škole probíhá nově podle školního vzdělávacího programu

„Škola mostem k budoucnosti“

 • Výuku angličtiny máme pro všechny děti již od prvního ročníku;

 • Školní družina i jídelna jsou v budově školy, děti nemusí přecházet do jiné budovy;- provoz školní družiny je od 6:00 do 17: 00 hodin, družina disponuje systémem vyzvedávání Bellhop, děti se vyzvedávají pomocí čipu. Máme tak přehled o pohybu dětí ve škole a celém systému vyzvedávání dítěte z družiny;

 • Široká nabídka zájmových kroužků v době pobytu dítěte ve školní družině

 • Školní jídelna nabízí nejen obědy (výběr ze dvou jídel + salátový bufet 2x týdně), ale i svačinky;- jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol - všechny děti na 1. stupni dostávají 1 x měsíčně ovoce a mléčný výrobek zdarma;- pořádáme pobyty dětí 1. stupně ve škole v přírodě, na 2. stupni adaptační kurz, zájezd do Anglie, lyžařský výcvik, pobyt v ekologickém středisku na Šumavě;- jsme škola registrovaná v krajské síti škol podporující nadané děti, máme nastavenou individuální podporu nadaných dětí a to jak ve spolupráci s poradenskými zařízením či Mensou, tak nastaveným interním systémem podpory dětí nadaných na český jazyk a matematiku přímo ve škole;

 • Škola je vybavená moderní výukovou technikou, v každé třídě je interaktivní tabule či LCD panel, pro výuku disponujeme iPady, robotickou pomůckou VEX123, virtuální realitou, 3D brýlemi, aj.);

 • Nově zrekonstruovaná cvičná kuchyňka, venkovní hřiště a tělocvična s širokou nabídkou herního a sportovního náčiní;

 • Ve škole je přítomná speciální pedagožka, která koordinuje podporu žáků se specifickými poruchami učení, a to jak v prvotním záchytu, tak následné reedukaci.

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

 

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky, ev. s předčasným nástupem.


Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat ve středu 3.4.a ve čtvrtek 4.4.2024 od 14:00 do 17:00


Registrace k zápisu bude probíhat elektronicky od 11.3. (12:00) 2024 do 25.3. 2024 (12:00).


Pro registraci prosím klikněte na tento odkaz: https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/zs14/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=151

 

Soubory ke stažení:


zadost_o_prijeti
.pdf
Download PDF • 210KB

zadost_o_prijeti_predcasny_nastup
.pdf
Download PDF • 220KB

zadost_o_odklad
.pdf
Download PDF • 210KB

zapisni_listek
.pdf
Download PDF • 173KB

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • Zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list a dále doloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz;

 • Zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru sledovat sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku, apod. (připravené aktivity zaberou max. 20 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;

 • Poté mohou rodiče s dětmi odcházet; zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí k povinné školní docházce od 1.5.2024;

 • O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci řízení obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

 

Kritéria přijetí do 1. třídy:


kriteria_prijeti
.pdf
Download PDF • 329KB

 

Standardní zápis

 • Dostavíte se v registrovaný termín zápisu s vyplněným Zápisním listem a Žádostí o přijetí a proběhne standardní zápis Vašeho dítěte (zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte).

 

Odklad školní docházky

 • Pokud Vaše dítě dovrší šesti let do 31.8. 2024 a rozhodli jste se pro odklad povinné školní docházky, máte i tak povinnost přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky. K zápisu se tedy musíte dostavit.

 • Při zápisu podáte Žádost o odklad a Žádost o přijetí. Tyto žádosti musí být v písemné podobě a předáte je při zápisu.

 • Dále budete potřebovat dva další dokumenty. Prvním je Doporučující posouzení k odkladu nástupu do školy od příslušného školského poradenského zařízení. Druhým je Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • V případě, že budete mít všechny potřebné dokumenty v termínu zápisu, není nutná přítomnost dítěte na zápisu.

 • Při zápisu Vás bude škola informovat o možnosti vzdělávání dítěte v přípravné třídě jiné základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.


Jestliže Vaše dítě zůstane v mateřské škole o rok déle, dostavíte se k zápisu znovu, a to další školní rok.

Opět je nutné požádat o přijetí k plnění školní docházky, dítě tedy není automaticky do školy přijato. Máte možnost zapsat vaše dítě na jinou školu než před rokem.


Předčasný nástup k základnímu vzdělávání

 • Pokud dovrší Vaše dítě šest let až během školního roku (od září do konce června příslušného školního roku), může být do první třídy přijato.

 • O přijetí musí požádat zákonný zástupce, dítě musí být přiměřeně tělesně a duševně vyspělé.

 • Pro přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince budete potřebovat doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

 • Pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června budete potřebovat doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

 

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese: knoblochovale@zs14.plzen-edu.cz nebo telefonním čísle: kancelář: 378 027 334, mobil: 607 011 653

 

 

Předškoláci

Zájmové útvary

Fotogalerie knihovny

Knihovna

Školní parlament

Fotogalerie školy

Projekty

Školní poradenské pracoviště

Předškoláci

Spolek rodičů

Školská rada

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska

Výroční zprávy

Organizace školního roku

Aktuality

Podporujeme

bottom of page